ساعت کاری 10:00-20:00

ارومیه خیام جنوبی مجتمع خیام

09334433353

اپلیکیشن اندروید آموزشگاه زبان نوین تاک
اپلیکیشن اندروید آموزشگاه زبان نوین تاک
اپلیکیشن اندروید آموزشگاه زبان نوین تاک

اپلیکیشن اندروید آموزشگاه زبان نوین تاک

طراحی شده با تکنولوژی های :
Java
Android Studio
XML