جداول قیمت

جدول قیمت
لیست قیمتکارآفرینی

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان


29000
ماهانه

خرید کنید


کسب و کار در حال رشد

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان
 • پشتیبانی 24/7


39000
ماهانه

خرید کنید


کسب و کار

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان


49000
ماهانه

خرید کنید

Entrepreneur

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization


$
29.99
Month

Buy Now


Growing Business

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
 • 24/7 support


$
39.99
Month

Buy Now


Pro Business

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization


$
49.99
Month

Buy Now

جدول قیمت
لیست قیمت های ما

99000

پیشرفته

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان


خرید کنید

59000

حرفه ای

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان


خرید کنید

19000

مقدماتی

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان


خرید کنید

9000

برنامه شروع

 • 25 تجزیه و تحلیل کمپین
 • 1،300 کلمات کلیدی
 • 25 بررسی رسانه های اجتماعی
 • 1 بهینه سازی رایگان


خرید کنید