اعضای تیم

با اعضای تیم ما آشنا شوید
بهترین ها با ما کار می کنند

مهسا نوری

بازاریابیدانیال خدایی

مدیر اجراییماریا غفاری

منابع انسانینادر محمدیان

مدیر عامل